Elektrodynamika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Elektrodynamika

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 

  Okruhy otázek:

  1. Makroskopické Maxwellovy rovnice, jejich odvození z rovnic mikroskopických, materiálové vztahy.

  2. Speciální teorie relativity aplikovaná na teorii elektromagnetického pole, transformační vztahy pro vektory polí, invarianty polí

  3. Koncept rovinných monochromatických elektromagnetických vln a jejich šíření v homogenních izotropních prostředích (vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, disperzní vztah pro tato prostředí)

  4. Polarizace rovinných elektromagnetických vln, součinitel polarizace, Stockesovy parametry, koherenční matice, Poincarého koule

  5. Poyntingův vektor, tok energie a zákony zachování v izotropních a anizotropních prostředích

  6. Pojem časové disperze při šíření elektromagnetických vln, její důsledky a možné aplikace

  7. Šíření rovinných elektromagnetických vln v homogenních anizotropních prostředích: jednoosé krystaly, plasma a ferity v magnetickém poli, algoritmus pro získání disperzního vztahu pro tato prostředí

  8. Šíření elektromagnetických vln ve slabě nehomogenních prostředích, rovnice eikonálu, přenosu amplitudy a paprsková rovnice

  9. Skalární teorie difrakce - Kirchhoffův integrál, Greenova funkce, alternativní Greenovy funkce

  10. Přibližné metody výpočtu difrakčního pole, Fresnelovy zóny, Fresnelova difrakce, Fraunhofferova difrakce, metoda úhlového spektra