Teorie pevných látek

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět: Teorie pevných látek

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 11TPLA1 Teorie pevných látek 1
 • 11TPLA2 Teorie pevných látek 2
 1. Blochovo řešení elektronu v periodickém potenciálu, reciproký prostor, Brilouienova zóna, pásová struktura elektronů, hustota stavů, Fermiho energie a Fermiho plocha, Wannierovy vlnové funkce

 2. Bornova-Oppenheimerova aproximace, mnohaelektronová vlnová funkce, Slaterův determinant

 3. Variační princip určení základnıího stavu, Hartree-Fokova aproximace, výměnná energie, výměnně-korelační potenciál, aproximace lokálńı hustoty (LDA).

 4. Teorie funkcionálu hustoty (DFT), Kohnovy-Shamovy rovnice

 5. Přibližná řešení elektronové struktury, model téměř volných elektronů, metoda

  těsně vázaných elektronů

 6. Numerické metody řešení elektronové struktury: metoda pseudopotenciálů, me-

  toda rozšířených rovinných vln

 7. Statistická rovnováha, rovnovážná rozdělovací funkce, Boltzmanova kinetická rov-

  nice, dynamika elektronů v elektrickém poli, elektrická vodivost pevných látek, Ber-

  ryho konekce, Berryho křivost, anomální transport

 8. Teorie lineární odezvy, Kubo formula

 9. Kvazičástice: fonony jako kvazičástice kmitů krystalové mříže, další příklady kvazi-

  částic, např. excitony, polarony, plasmony, magnony, polaritony

 10. Spin-orbitální interakce