Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmo- nických struktur

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: milan.sinor@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Cílem práce je rozbor problematiky paralelních numerických výpočtů, s vyu- žitím vhodných numerických metod a nástrojů. Jedná se o teoretické téma, zamě- řující se zejména na numerické aspekty paralelizace vhodných výpočetních metod a jejich efektivní aplikace. Jak se totiž ukazuje, řada fotonických a plazmonických nanostruktur vyžaduje masivní 3D simulace, které jsou již jak paměťově, tak časově velmi náročné. Pro konkrétní simulace vybraných struktur a funkcionalit budou vy- brány vhodné nástroje, dostupné veřejně i v rámci pracoviště KFE. Součástí práce by byly testy paralelních simulací a jejich porovnání, provedené na jednotlivých modelových příkladech struktur.