Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: milan.sinor@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Cílem práce je rozbor problematiky specifických numerických metod, založe- ných na integrální formulaci elektrodynamického problému, tedy metod často sou- hrnně nazývaných metody hraničních prvků, resp. metody Greenových funkcí, me- tody momentů, apod. Jedná se o teoretické téma, zaměřující se zejména na nume- rické aspekty integrálních metod hraničních prvků a jejich efektivní aplikace. Tyto metody, jak se ukazuje, jsou zejména vhodné pro numerickou analýzu izolovaných nanostruktur, rezonančního charakteru, kde ostatní běžné numerické metody selhá- vají, nebo jsou neúčinné. Pro konkrétní simulace vybraných struktur a funkcionalit budou vybrány vhodné nástroje, dostupné veřejně i v rámci pracoviště KFE, al- ternativně bude snahou vytvořit elementární vlastní nástroj. Budou analyzovány možnosti zahrnutí realistických vlastností struktur (morfologie, disperze, apod.).