Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: milan.sinor@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Cílem práce je rozbor problematiky numerického řešení nelineárních pro- blémů, vyskytujících se v rámci interakce světla ve fotonických a plazmonických nanostrukturách. Byl by vypracován přehled těchto nelinearit a zejména analyzo- vány numerické možnosti jejich řešení, především z hlediska efektivity a spolehlivé strategie simulací, v rámci daných parametrů a vlastností struktury, apod. Je totiž známo, že i když některé algoritmy řešení “slibují”, ne vždy je jejich řešení spoleh- livé, resp. není vůbec fyzikálně použitelné. Bude snahou vytvořit elementární vlastní nástroj, pro simulace vybraných problémů, alternativně s možností rozšíření, modi- fikace vhodných nástrojů, dostupných veřejně i v rámci pracoviště KFE.