Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: milan.sinor@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. M. Šiňor
Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Cílem práce je rozbor problematiky numerické metody konečných diferencí (a konečných elementů) v časové doméně a její aplikace na fotonické a plazmonické na- nostruktury. Jedná se o teoretické téma, zaměřující se zejména na numerické aspekty metod a jejich efektivní aplikace. Pro konkrétní simulace vybraných struktur a funk- cionalit budou vybrány vhodné nástroje, dostupné veřejně i v rámci pracoviště KFE. Budou též analyzovány a aplikovány, resp. vylepšovány a jednotlivé dílčí algoritmy v rámci metod, řešící specifické aspekty, např. týkající se disperze materiálů, apod.